انسانی که تبدیل به شی می شود

چگونه به صبح

به حضور و غیاب پرندگان بپردازد