تصاویر : روایت عکاس امریکایی از ایران1350

بازار روز در بندرعباس


تصاویر : روایت عکاس امریکایی از ایران1350