X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

از باران اسیدی چشمهایت گرفته تا مشکل خشکسالی لبهای من......
                    تو که اهل این حرفها نبودی فهمیدن!!!!!
بودن دارد بو می دهد.
                                     ها میکنم،هو میکند،خواهند کرد.
                                     هوا خوب است. نه؟
  دست های شمس لنگردی را رسم کنید. ۲نمره
  ۲نمره بالا رفته چشمهای تو.اما هنوز سوبالا می زنند.
                       
                                  فهمیدن مقصر است.
جای فهمیدنم دارد دردش کشیده خواهد شد.......
   
   فهمیدن بی شعور است.
    فهمیدن شعورش نمی رسد که ماهی فروشی ممد و مرضا فقط یک اسم نیست.
که درز خانه جای روییدن سبزه ی عید نیست.
      
  باز دست های شمس لنگرودی را رسم کنید. نمره ندارد

خدا شاهده این ها شعر نیست
شعر کجا بود.......
"کدام شعور؟؟؟ما همه چیز را در موال خانه جا گذاشته ایم." ۱

۱:شاهین نجفی
                                            

                                      شعر از محمد اکبری زاده کهتکی