بیشتر در مورد کتابهایی که خوانده بودم مطلبی می نوشتم اما این مورد فرق دارد کتاب هفت جلدی "در جستجوی زمان از دست رفته "مارسل پروست را به پیشنهاد سعید آرمات خریدم و می خواهم شروع کنم به خواندنش،کتاب خاصی به نظر می آید و در موردش کلی بحث های متفاوت وجود دارد.