۱.خوب برای شروع باید تشکر کرد از بردال حسن که این مکان رو طراحی کرد.
۲.من اعصاب معصاب ندارم ولی خیلی چیزا دارم.
۳.دوست دارم بیشتر تو قالب طنز بنویسم و نقاشی هام رو نشونتون بدم.
دوباره۱.من تا سه بیشتر بلد نیستم بشمارم.
۲.خدا رفتگان شما را هم بیامرزه.